PPOŻ


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
  • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
  • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
  • prowadzenie działań ratowniczych.

  • Pracodawca na podstawie art. 2071 oraz art. 2091 ustawy Kodeks Pracy, zobowiązany jest wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

    Pracownicy winni znać swoje zadania na wypadek pożaru, w szczególności:
  • umieć alarmować straż pożarną,
  • umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym,
  • umieć postępować w wypadku powstania pożaru w zakładzie pracy, w tym współpracować ze służbami ratowniczymi.