BHP

Konstytucja RP Art. 66.
Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa

Kodeks Pracy Art. 3.
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników

Podstawowe obowiązki pracodawcy
Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
Art. 207. § 2. Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwai higieny pracy.

ZADANIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:
  • wykonywanie przeglądów warunków pracy;
  • przeprowadzanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy;
  • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników zobowiązany jest utworzyć służbę BHP, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, z wykształceniem o kierunku BHP.